Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

                                                                           ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

 

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Begovics Bernadett egyéni vállalkozó (székhely: 1173 Budapest, Pesti út 164., nyilvántartási szám: 52478794, adószám: 57582050-1-42 ,mint a személyes adatok kezelője által az adatkezelés teljes folyamata során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatvédelmi és adatkezelési politikánkat, amelyet adatkezelőként magunkra nézve kötelező érvényűnek ismerünk el.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az általunk kínált valamennyi szolgáltatás igénybevétele során, az érintett természetes személyek számára, tekintet nélkül azok nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogaik és alapvető szabadságaik, így különösen magánélethez fűződő joguk, információs önrendelkezési joguk és a személyes adataik védelméhez fűződő jogaik az adatkezelés és -feldolgozás során is érvényesüljön.

Jelen tájékoztató hatálya a székhelyünkön, telephelyünkön, valamint a www.kolokolo.hu weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem ellenőrizzük azt, hogy az Ön által részünkre megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi természetes személy, aki számunkra személyes adatokat ad át, a jelen tájékoztatóban felsorolt valamely adatkezelési tevékenységhez kapcsolódóan, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak – mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni – megismerését teszi lehetővé számunkra. Ha Ön a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag Önt fogja terhelni.

 

2. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot Molnár Ákos egyéni vállalkozó kezeli adatkezelőként. Tájékoztatjuk, hogy érintettként az alábbi elérhetőségeinken keresztül tud kapcsolatba lépni velünk:

Név: Begovics Bernadett egyéni vállalkozó

Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 164

Levelezési cím:  1173 Budapest, Pesti út 164

Telefonszám: 06-70/623-2044

E-mail cím: info@kolokolo.hu

 

3. Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak

 

 • Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.
 • Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Adatkezelő: Molnár Ákos egyéni vállalkozó, aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
 • Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
 • Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.
 • Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.
 • Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.
 • Cookie: vagy más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet az Adatkezelő a honlapot megtekintő, illetve a honlapon működő webáruházban termékeket vásárló érintettek számítógépén elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz, funkciója a böngészés megkönnyítése.

 

4. Adatkezelés módja, elvei

 

Az általunk kezelt személyes adatokat minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjtjük. Ennek megfelelően csak azokat a személyes adatokat tároljuk adatbázisainkban, illetve használjuk fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak a rendelkezésünkre. Nem gyűjtünk személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból, és harmadik személyes sem továbbítanak részünkre személyes adatokat. Az Önről kezelt adatokhoz csakis Molnár Ákos egyéni vállalkozó, valamint az adatok kezelésre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá annak érdekében, hogy a cég irányításával kapcsolatos, illetve munkaköri feladataikat teljesíteni tudják. Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében a szervezeten belül adatkezelési előírásokat belső adatkezelési szabályzatban rögzítettük, melyet a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink kötelesek betartani, amennyiben az Ön, vagy más érintettek személyes adatait kezelik.

Személyes adataihoz – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések alapján – a tájékoztató 13. pontjában felsorolt adatfeldolgozóink férhetnek hozzá, korlátozott körben és ideig. A tájékoztató 14. pontjában részletes tájékoztatást talál arról, hogy adattovábbításra mely esetekben, mely adatai vonatkozásában és milyen címzetti kör részére kerül sor.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatait elsődlegesen bőrből készült táskák, valamint egyéb kiegészítők gyártásával, kiskereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó egyéni vállalkozóként, kizárólag ezen gyártási, kereskedelmi és forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeink gyakorlásával összefüggésben, az egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használjuk fel. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az Ön jogainak a védelme. Felelős adatkezelőként a tudomány és technológia jelenlegi állását, a megvalósításhoz szükséges költségeket, valamint a természetes személyek jogaira kockázatok valószínűségét és súlyát is értékeltük, mielőtt a fenti intézkedéseket bevezettük.

Az érintettek személyes adatainak kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végezzük, hogy az adatkezelés minden érintett, így az Ön számára is átlátható legyen annak teljes ideje alatt.

Adatkezelésünk során a személyes adatait csak a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célok gyűjtjük és tároljuk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az egyetlen, Önre vonatkozó személyes adatot se kezeljünk a jelen tájékoztatóban felsorolt célokkal össze nem egyeztethető célból vagy módon.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatait kezeljük. Törekszünk arra, hogy az általunk tárolt és kezelt adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, és megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy a pontatlanul vagy helytelenül nyilvántartott adatait mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek – ehhez kérjük az Ön együttműködését is.

Az Önről kezelt személyes adatokat csak addig az időpontig tároljuk, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során alkalmazzuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyekkel garantálható adatainak biztonsága, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet is.

Minden olyan esetben, ha az Ön adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célra akarjuk felhasználni, erről előzetesen, írásban tájékoztatjuk Önt – az új cél és az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk egyidejű megadásával –, továbbá gondoskodunk arról, hogy ebben az esetben is megfelelő jogalappal rendelkezzünk adatainak kezeléséhez.

Adatkezelőként számunkra fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek segítségével biztosítani tudjuk, hogy adatainak kezelésére csak a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerüljön sor, és ennek összhangban férhessenek hozzá munkatársaink az Ön adataihoz. Fenti kötelezettségünk teljesítése érdekében belső szabályzatunkban meghatároztunk rendszeres felülvizsgálati határidőket az adatkezelés szükségességének és megfelelőségének vizsgálatát illetően, továbbá olyan szabályozókat építettünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek garantálják, hogy az adatkezelés végig a fenti keretek között maradjon. Számunkra kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés időtartama lejárt, vagy az érintett ilyen kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul töröljük, illetve annak érdekében, hogy az adatok és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható, anonimizálást végzünk.

Jogi kötelezettségünknek eleget téve, adatkezelési tevékenységeinkről nyilvántartást vezetünk, mely tartalmazza többek között elérhetőségeinket, adatkezeléseink célját, jogalapját és időtartamét, az adatkezeléssel érintett személyek és adatok felsorolását, azon a címzettek meghatározását, akikkel az adatokat közlik.

 

5. A www.kolokolo.hu webáruházban történő vásárlással összefüggő adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a www.kolokolo.hu oldalon működő online webáruházunkban vásárol, úgy az általunk forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározásához, a szerződés megkötéséhez, a szerződés alapján fennálló kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint a szerződésből eredő jogszerű igényünk érvényesítéséhez az Ön személyes adatainak kezelésére kerül sor.

Tájékoztatjuk, hogy a webáruházban Ön regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat. Az általunk forgalmazott termékek megvásárlásához Önnek az alábbi személyes adatait kell megadnia – attól függően, hogy regisztrált felhasználóként, vagy regisztráció nélkül küldi-e el megrendelését. Ha rendelkezik felhasználói fiókkal: név, szállítási cím, számlázási cím (ha nem egyezik meg a szállítási címmel), e-mail cím, mobiltelefonszám, jelszó. Ha Ön regisztráció nélkül vásárol: név, e-mail cím, mobiltelefonszám, szállítási cím és számlázási cím (ha nem egyezik meg a szállítási címmel). Abban az esetben, ha Ön a megrendelt termék vételárának megfizetéséhez a banki átutalást választja, úgy az Ön bankszámlaszámát is kezeljük.

A fent felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a megrendelt termékeket értékesítsük Önnek, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áru ellenértékét kiszámlázzuk, majd pedig a terméket kiszállítsuk. Személyes adatainak kezelése tehát a Molnár Ákos egyéni vállalkozó és Ön között a megrendelt termék megvásárlása körében létrejött szerződésen alapul.

Tájékoztatjuk, hogy az Ekertv. 13/A. §-a alapján a webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásával kapcsolatos további – vásárlástörténeti – adatokat is kezeljük: regisztráció/megrendelés dátuma, utolsó vásárlás során használt fizetési mód, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelésszám, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusza, fizetés státusza, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve, cikkszáma, mennyisége, egységára, ÁFA mértéke, termékre vonatkozó egyéb kedvezmény adatai, termék készletadatok), melyeket a megrendelt termék megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséig kezelünk.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeljük, hogy a webáruházban történt vásárlásra vonatkozó információkat az Ön részére eljuttassuk, így többek között értesítsük Önt a regisztráció sikeres megtörténtéről, a webáruházban leadott megrendelés beérkezését és feldolgozásának megkezdését visszaigazoljuk Önnek, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról, kiszállításának megkezdéséről tájékoztassuk. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen tájékoztató levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, azok elküldéséhez az érintettek külön, kifejezett hozzájárulása nem szükséges.

Abban az esetben, ha Ön a www.kolokolo.hu oldalon vásárlóként regisztrál, személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig Ön saját felhasználói fiókját meg nem szünteti. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti, a számlák és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartás megőrzésére vonatkozó kötelezettségünk alapján a megvásárolt termékek ellenértékéről kiállított számlán szereplő és a vásárláshoz kapcsolódó adatokat a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kezeljük. A fentiek alapján tehát, ha Ön felhasználói fiókját a vásárolt termékre vonatkozó számla kiállításától számított 8 éven belül törli, úgy fiókjának megszüntetése után is kezeljük az alábbi adatainak a számlakiállítást követő 8 évig: név, számlázási cím.

Ha Ön regisztráció nélkül adja le megrendelését, úgy a számlán szereplő személyes adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk teljesítése érdekében a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módunkban szerződést kötni Önnel és megrendelését sem tudjuk teljesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt adatokat abból a célból is kezeljük, hogy – önkéntes teljesítésének hiányában – a szerződésből eredő vételár-követelésünk érvényesítésére irányuló jogi eljárások eredményesen meg tudjuk indítani és le tudjuk folytatni. Az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az Önnel szemben fennálló vételár-követelésünket érvényesíteni tudjuk. Az igény érvényesítéséhez szükséges személyes adatainak kezelésével szemben Önt tiltakozási jog illeti meg azzal, hogy ezen jogának gyakorlása nem eredményezi automatikusan az adatok kezelésének befejezését és azok törlését.

Jogos érdekünkre alapított adatkezeléshez az előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, mely során összevetettük egymással saját oldalunkon és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a szerződésből eredő követelésünk érvényesítéséhez szükséges adatok kezelését megalapozó jogos érdekünk erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat ebből a célból ne ismerjük meg és ne kezeljük. A fenti adatok kezelése nélkül lehetetlenné válna a követelés érvényesítése, ami indokolatlan hátrányt jelentene számunkra. Szavatoljuk, hogy ezen adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha az érintettel szemben olyan lejárt és esedékessé vált követelésünk keletkezik, amelynek érvényesítését az érintettel szemben megkezdtük.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a szerződés alapján Önnel szemben követelésünk áll fenn, úgy az igény érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő harmadik személy (jogi képviselő) részére.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatok jogellenes vagy megtévesztésünkre irányuló használata esetén, illetve akkor, ha Ön webáruházunk rendszere ellen támadást intéz, vagy sérelmünkre bűncselekményt követ el a www.kolokolo.hu weboldal használata során, úgy felhasználói fiókjának megszüntetésével egyidejűleg az Ön személyes adatai is haladéktalanul törlésre kerülnek azzal, hogy bűncselekmény gyanújának, illetve az érintett polgári jogi felelősségének fennállása esetén adatait a vonatkozó hatósági, bírósági eljárások lefolytatásáig kezeljük a megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

 

6. Panaszkezeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok

Vásárlóink jogosultak arra, hogy a forgalmazott termékekkel vagy azok értékesítésével kapcsolatban panaszt nyújtsanak be akár szóban, akár írásban. A panasztétel során az érintett nevét, lakcímét, valamint a panaszos által saját elhatározásból megadott további személyes adatokat kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a és 17/C. §-a alapján fennálló jogi kötelezettségünk teljesítése.

A hozzánk panasszal forduló személyek adatainak kezelésének célja a jegyzőkönyvbe mondott vagy írásban benyújtott panasz kivizsgálása és megválaszolása a jogszabály által előírt határidőn belül. A szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvben szereplő személyes adatokat, valamint az írásbeli panaszbeadványban és az arra adott válaszban feltüntetett adatokat – jogszabályi kötelezettségünk alapján – a jegyzőkönyv felvételétől, valamint a panasz megválaszolásától számított 5 évig kezeljük.

Ha a www.kolokolo.hu oldalon működő webáruházban forgalmazott terméket megvásárló személy a vásárlást követően hibás teljesítésből eredő jogait (szavatosság, jótállás, minőségi kifogások), vagy a 14 napon belüli, indokolás nélküli elállásra vonatkozó jogát gyakorolja, úgy az alábbi személyes adatokat kezeljük az érintett személyről: név, lakcím, valamint az érintett által esetlegesen megadott további személyes adatok. A fenti személyes adatok kezelésére Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet által előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében kerül sor.

Ha Ön hibás teljesítésből eredő vagy indokolás nélküli elállási jogát gyakorolja, úgy adatainak kezelése annak érdekében történik, hogy az Ön igényének elbírálásához szükséges lépéseket meg tudjuk tenni, a kapcsolatot felvegyük Önnel, illetve tájékoztassuk kérelme elbírálásáról. Hibás teljesítésből eredő, illetve az elállási jog gyakorlása során megadott személyes adatok kezelése az adatokat tartalmazó jegyzőkönyv felvételétől, illetve az írásbeli beadvány benyújtásától számított 3 évig kezeljük a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

7. Cookie-k használata a www.kolokolo.hu weboldalon

 

Tájékoztatjuk, hogy www.kolokolo.hu weboldalon ún. sütiket („cookie”-kat) alkalmazunk, melyek fő célja, hogy a weboldal böngészésének folyamatát egyszerűsítsék; a cookie-k emellett rendszeradminisztrációs, statisztikai, illetve bizonyos esetben marketing célokat is szolgálnak.

Ha Ön felkeresi webáruházunkat, és az erre szolgáló gombra kattintva kifejezetten hozzájárul a cookie-k alkalmazásához, úgy a testreszabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie) helyezünk el és olvasunk vissza. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre, és amelynek alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése.

 

A www.kolokolo.hu oldalon működő webáruházunkban az alábbi típusú cookie-kat alkalmazzuk:

 • átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően működjenek;
 • állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, weboldal biztonságos felületeihez való hozzáférés biztosítása, weboldalon folytatott aktivitás elemzése). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Az ilyen típusú cookie élettartama attól függ, hogy Ön internetes böngészőjében milyen beállításokat alkalmaz;
 • biztonsági cookie: a felhasználók adatainak illetéktelen hozzáféréstől való védelme érdekében használjuk ezeket a cookie-kat.

Tájékoztatjuk, hogy a munkamenet lezárultáig érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig kerülnek rögzítésre a látogató számítógépen. A meghatározott érvényességi idővel rendelkező állandó cookie-k törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A www.kolokolo.hu weboldalon használt cookie-kat, valamint azok lejáratát a webáruház oldalinformációi (Google Chrome böngésző használatával elérhető a böngészősáv elején található, Zárolás (lakat) ikonra kattintva) között találja meg.

A fent felsorolt típusú cookie-k között vannak olyanok, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a webáruház egyes funkcióit Ön rendeltetésüknek megfelelően használni tudja (’Szükséges cookie-k’). Ezek a cookie-k olyan alapvető funkciók használatát biztosítják, mint a weboldalon való navigáció és a weboldal biztonságos felületeihez történő hozzáférés. Weboldalunk ezen cookie-k nélkül nem tud megfelelően működni. A szükséges cookie-k biztosítják az alábbi funkciók működését:

 

 • beléptető oldal megjelenítése újra a látogatónak;
 • kívánságlistára tett termékek listájának megjelenítése;
 • bolt aktuális valutája, amit a vásárló tud állítani;
 • bolt aktuális nyelve, amit a vásárló tud állítani.

Weboldalunkon olyan cookie-kat is használunk, melyek információt gyűjtenek arról, hogyan használják látogatóink webáruházunkat („Statisztikai cookie-k”). Ezen cookie-k nem alkalmasak arra, hogy azok segítségével a felhasználót azonosítani tudjuk. A statisztikai cookie-k által gyűjtött információk közé tartoznak az oldalmegtekintések, a kattintások, a munkamenetek hossza, a látogatás időpontja, stb.

A cookie-k harmadik csoportjába azok tartoznak, melyek abban segítenek nekünk, hogy minél kellemesebb böngészési élményt tudjunk nyújtani Önnek a webáruházban, többek között az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő reklámokat és termékeket megjelenítésével (’Marketing cookie-k’).

A weboldalra történő belépéskor kifejezetten felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy a weboldalon cookie-kat használunk. Tájékoztatjuk, hogy az Ön számítógépére ezen cookie-k kizárólag abban az esetben települnek, ha Ön ezek alkalmazásához, illetve a cookie-k által gyűjtött és tárolt adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul a weboldalon megjelenő ’Elfogadom’ gombra kattintva, vagy amennyiben az alapértelmezett cookie beállításokat Ön módosítani kívánja, úgy a ’Beállítások módosítása’, majd a ’Beállítások mentése’ gombra történő kattintást követően.

Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-kat bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy technikai okból a weboldal egyes szolgáltatásait nem, vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

8. A Kolokolo Facebook oldalához kapcsolódó adatkezelések

Ha Ön hivatalos Facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/kolokololeatherbags/), követi, kedveli („like-olja”), és ha Facebook oldalunkon olyan tevékenységet fejt ki, ami adatainak megadásával jár – különösen, de nem kizárólagosan az oldalon elhelyezett tartalmak kedvelése („like-olása”), a tartalmakhoz való hozzászólás – az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük.

Adatkezelési tevékenységünk azokra az adatokra terjed ki, melyeket Ön saját Facebook profiljában nyilvánosként jelölt meg, tett közzé. Adatainak kezelésére abból a célból kerül sor, hogy hivatalos Facebook oldalunkat hatékonyan tudjuk működtetni és kezelni, illetve biztosítani tudjuk annak folyamatos fenntartását, működését.

Ahhoz, hogy az Ön adatait jogos érdekünk alapján tudjuk kezelni, lefolytattuk az érdekmérlegelési tesztet, melynek során megvizsgáltuk saját oldalunkon fennálló és az adatkezelést indokló jogos érdekeket, valamint az adatkezeléssel érintett természetes személyek érdekeit, illetve az adatkezeléshez fűződő jogait és alapvető szabadságait. Ezen érdekeket szembe állítva arra a következtetésre jutottunk, hogy az érintettek, így többek között az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését lehetővé tevő jogos érdekünk ténylegesen fennáll és erősebb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy Facebook profiljuk közzétett adataikat ne kezeljük a fent meghatározott célból.

A személyes adatok kezelése nélkül ugyanis Facebook oldalunkat nem tudnánk üzemeltetni és fenntartani, mivel annak szerves és nélkülözhetetlen velejárója – a Facebook egész rendszeréből és felépítéséből fakadóan –, hogy az oldalunkon tevékenységet végző, aktivitást mutató személyek adatait megismerjük, ahhoz hozzáférjünk.

Mivel adataidat jogos érdekünk alapján kezeljük, így Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tájékoztatjuk, hogy a kérelem benyújtása nem jelenti automatikusan az adatkezelés befejezését és adatainak azonnali törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a kérelmének megvizsgálását követően megállapítjuk, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az Ön jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Ha személyes adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeljük, tiltakozási kérelmének elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni. Ha Ön írásban kéri tőlünk, biztosítjuk az általunk készített részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét.

Személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg az adatkezeléssel szemben Ön nem tiltakozik, de ezt figyelembe véve is legfeljebb addig az időpontig tart adataid kezelése – összhangban az adatkezelésünk céljával –, amíg a Kolokolo – leather bags név alatt működő Facebook oldalunk megszüntetésre nem kerül vagy Ön úgy nem dönt, hogy törli saját Facebook profilodat/fiókodat, mely tartalmazza az Ön személyes adatait.

 

9. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Ha Ön személyes adatainak megadásával jelentkezik az általunk a weboldalon meghirdetett nyereményjátékra, úgy ez adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulásnak minősül. Rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása, illetve, ha nyertesként Önt választjuk ki, úgy annak érdekében kezeljük, hogy Önt értesíteni tudjuk és nyereményét eljuttassuk Önnek, valamint a nyeremény után fizetendő SZJA megfizetését át tudjuk vállalni. A nyereményjáték lebonyolítása céljából személyes adatait hozzájárulása visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott nyereményjáték lezárultáig kezeljük. A nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyeremény eljuttatása érdekében a következő személyes adatokat kezeljük: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám. A nyertes esetén a hatályos jogszabályi előírások alapján adóazonosító jel kezelése is szükséges.

A nyereményjátékban való részvétel érdekében az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a Molnár Ákos egyéni vállalkozó, 1106 Budapest, Nagyicce út 24. postacímre, vagy az info@kolokolo.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben hozzájárulását a nyereményjáték lezárultát megelőzően vonja vissza, úgy az a nyereményjátékból történő azonnali kizárást vonja maga után.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.

 

10. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok

Abban az esetben, ha Ön a www.kolokolo.hu oldalon a „Kapcsolat” menüpontra kattintva megjelenő e-mail címre üzenetet küld nekünk, vagy telefonon keresztül lép velünk kapcsolatba, úgy mindazokat a személyes adatait kezeljük, melyet Ön az e-mail üzenetben megad (ideértve e-mail címét is), illetve melyeket a telefonhívás során munkatársunkkal közöl (ideértve telefonszámát is).

Ugyanígy kezeljük személyes adatait, ha Ön a weboldalunkon közvetlenül is elérhető Facebook Messenger alkalmazás használatával lép kapcsolatba velünk. Ebben az esetben mindazon adatokat kezeljük Önről, melyeket saját Facebook közösségi profiljában Ön nyilvános adatként közzétett.

Tájékoztatjuk, hogy adatait üzenete megválaszolásáig, illetve az Önnel felvett kapcsolat megszűnéséig, de legfeljebb addig kezeljük, ameddig Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.

Adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni a Begovics Bernadett egyéni vállalkozó, 1173 Budapest, Pesti út 164 levelezési címre, vagy az info@kolokolo.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozatával. Amennyiben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulását visszavonja, úgy haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy nyilvántartásainkban a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön, és e célból személyes adatait ne kezeljük tovább.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön kifejezett hozzájárulása alapján.

 

11. Adatkezelés a General Logistics Systems Hungary Kft.-vel való együttműködés során

Tájékoztatjuk, hogy annak érdekében, hogy a webáruházunkban megrendelt termékeket eljuttassuk Önnek, a General Logistics Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755) futárpostai, illetve csomagküldő szolgáltatásait vesszük igénybe.

Személyes adatai kezelésének célja ebben az esetben az, hogy teljesíteni tudjuk az Önnel elektronikus úton kötött, az általunk forgalmazott termék megvásárlására irányuló adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségünket, azaz a webáruházban megrendelt termék(ek)et eljuttassuk Önnek, továbbá a termék kiszállításának időpontjáról tájékoztassuk. A megrendelés kiszállításához szükséges adatai kezelésének jogalapja a közöttünk létrejött szerződéses kapcsolat.

Tájékoztatjuk, hogy a General Logistics Systems Hungary Kft. munkatársai részére az Ön alábbi adatait adjuk át: név, szállítási cím, mobiltelefonszám, e-mail cím, vevő által fizetendő vételár. Adatainak átadása ahhoz szükséges, hogy garantálni tudjuk a webáruházban megvásárolt termék(ek) kiszállítását Önnek – a General Logistics Systems Hungary Kft. csomagküldő, futárpostai szolgáltatásának igénybevételével.

Felhívjuk figyelmét, hogy mind Molnár Ákos egyéni vállalkozó, mind pedig a General Logistics Systems Hungary Kft. önálló adatkezelőként jár el fent felsorolt személyes adatainak kezelése során. Ahogy Molnár Ákos egyéni vállalkozó, úgy a General Logistics Systems Hungary Kft. is köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani az Ön adatainak biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az adatkezeléssel összefüggésben. Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatainak kezelésével összefüggésben az Önt megillető jogokat bármikor jogosult gyakorolni velünk, valamint a General Logistics Systems Hungary Kft. vonatkozásában, vagy akár mindkét céggel szemben is. Ilyen tartalmú kérelmét Molnár Ákos egyéni vállalkozónak címezve a jelen tájékoztató 15. pontjában írtaknak megfelelően, míg a General Logistics Systems Hungary Kft.-nél annak saját adatkezelési tájékoztatójában szereplő módon terjesztheti elő.

A General Logistics Systems Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:  https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary

Tájékoztatjuk, hogy a General Logistics Systems Hungary Kft. a webáruházban Ön által megrendelt termékek kiszállítására a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozókat is megbízhatja. A General Logistics Systems Hungary Kft. saját alvállalkozói részére – akik adatfeldolgozónak minősülnek, és írásba foglalt adatfeldolgozási szerződést kötöttek a General Logistics Systems Hungary Kft.-vel – az alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, mobiltelefonszám, e-mail cím, vevő által fizetendő vételár.

 

12. Adatfeldolgozók igénybevétele

Tájékoztatjuk, hogy vannak olyan tevékenységek, illetve ezekkel szükségszerűen együtt járó adatkezelési műveletek, melyeket nem mi végzünk el, hanem ahhoz – külön írásba foglalt szerződés alapján – az alábbi adatfeldolgozók közreműködését, segítségét vesszük igénybe. Ezzel összefüggésben biztosítjuk, hogy az általunk megbízott adatfeldolgozók a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesüléséhez és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújtsanak.

Fel kívánjuk hívni figyelmét, hogy az adatfeldolgozók semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak adatainak kezelését illetően, mivel az adatfeldolgozók az átadott személyes adatokat kizárólag utasításaink és rendelkezésünk szerint dolgozhatják fel, azokon saját céljaikra sem adatkezelést, sem adatfeldolgozást nem végezhetnek.

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi adatfeldolgozást végző vállalkozásokkal állunk közvetlen, illetve közvetett szerződéses kapcsolatban, mely vállalkozások részére a következő személyes adatok kerülnek átadásra, és amelyeket kizárólag megbízásunk, utasításaink alapján kezelhetnek.

 

 1. ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636)
 • személyes adatok: a webáruházban regisztrált, illetve regisztráció nélkül megrendelést leadó természetes személyek által megadott valamennyi személyes adat, valamint a cookie-k engedélyezése esetén a cookie-k által rögzített adatok
 • tevékenység: a www.kolokolo.hu oldalon elérhető webáruház rendszerének biztosítása; a rendszerrel kapcsolatos hibajavítási, karbantartási, fejlesztési feladatok elvégzése

 

 1. Amazon Web Services Inc. (székhely:410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210, Amerikai Egyesült Államok)
 • személyes adatok: a webáruházban regisztrált, illetve regisztráció nélkül megrendelést leadó természetes személyek által megadott valamennyi személyes adat, valamint a cookie-k engedélyezése esetén a cookie-k által rögzített adatok
 • tevékenység: tevékenység: a ShopRenter.hu Kft. adatfeldolgozójaként a www.kolokolo.hu oldalon elérhető webáruház rendszerének biztosításához szükséges tárhely szolgáltatása

 

 1. AvidaSoft Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Táncsics Mihály utca 13.)
 • személyes adatok: a webáruházban regisztrált, illetve regisztráció nélkül megrendelést leadó természetes személyek által megadott valamennyi személyes adat, valamint a cookie-k engedélyezése esetén a cookie-k által rögzített adatok
 • tevékenység: a webáruházhoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás

 

 1. Octonull Kft. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet)
 • személyes adatok: számlázási név, számlázási cím
 • tevékenység: webáruházban megvásárolt termékek vételáráról történő számlák kiállításához szükséges online platform biztosítása

 

 1. GÁLOK Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Szent Imre Herceg utca 19. 2. ép.)
 • személyes adatok: vásárló neve, számlázási címe, banki átutalás esetén bankszámlaszáma
 • tevékenység: könyvelési tevékenység végzése megbízásunk alapján

 

13. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy azon adatai vonatkozásában, melyekhez a Kolokolo hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kolokololeatherbags/) kifejtett tevékenysége eredményeként jutunk hozzá, és/vagy amelyeket a Facebook Messenger alkalmazás használatával oszt meg velünk, nem kizárólag Begovics Bernadett egyéni vállalkozó minősül adatkezelőnek; velünk megosztott adatait ebben az esetben a Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand CanalHarbour, D2 Dublin, Írország) társasággal mint társadatkezelővel közösen kezeljük.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy Molnár Ákos egyéni vállalkozó és a Facebook Ireland Ltd. egyaránt köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben. A Facebook Ireland Ltd. adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben Önt megillető érintetti jogokat bármikor jogosult gyakorolni velünk, illetve a Facebook Ireland Ltd. társasággal szemben is azzal, hogy amennyiben kérelmét Molnár Ákos egyéni vállalkozónál terjeszti elő, úgy arra a jelen tájékoztató 15. pontjában szereplő előírások az irányadók.

Fel kívánjuk hívni figyelmét, hogy abban az esetben, ha hivatalos megkeresés érkezik hozzánk – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről bizonyos személyes adatainak kötelező átadására, úgy ezen adatátadási kötelezettségünk teljesítése érdekében a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat kötelesek és jogosultak vagyunk továbbítani.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatait a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítjuk sem más adatkezelők – kivéve, ha ezt adathordozhatósági joga alapján azt Ön kéri –, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére, ide nem értve az adatfeldolgozók, illetve al-adatfeldolgozók részére történő, illetve a megrendelés kiszállítása érdekében a General Logistics Systems Hungary Kft.-vel való együttműködés körében megvalósuló adatátadást.

 

14. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Adatkezelési tevékenységünk során valamennyi érintett számára biztosítjuk, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljes körűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályoztatás nélkül tudják gyakorolni.

Gondoskodunk továbbá arról is, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a tiltakozáshoz való jog, a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult arra, hogy az általunk folytatott adatkezelésről és az Önről kezelt adatokról felvilágosítást kérjen és kapjon tőlünk.

Ennek érdekében írásbeli kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról, és azon címzettekről, akikkel személyes adataikat közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az adatkezelés során az érintetteket megillető jogokról. Kérelemének teljesítése első alkalommal ingyenes, további másolat igénylése esetén díjat számíthatunk fel, melynek pontos mértékéről kérelmére adott válaszunkban tájékoztatjuk.

Már most jelezzük, hogy adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudjuk teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

 

 1. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Ön érintettként jogosult arra, hogy az Önről kezelt és tárolt adatok megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben a korábban rendelkezésünkre bocsátott személyes adatában változás következne be, úgy azt írásban az info@kolokolo.hu e-mail címre, vagy a Begovics Bernadett egyéni vállalkozó, 1173 Budapest, Pesti út 164. levelezési címre megküldött levélben jelezze felénk.

 

 1. Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben Önnek tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, bármikor kérheti azok helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok egyidejű megadásával.

 

 1. Az adatok törléséhez való jog

Tájékoztatjuk, hogy erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap az adatok további kezelésére;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;
 • jogellenes adatkezelés történt;
 • jogszabály írja elő az adatok törlését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az érintett személyes adatai semmilyen formában ne álljanak a jövőben rendelkezésünkre. Töröljük az Ön adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg megsemmisítjük a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is. Kérelme alapján a velünk szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat is kötelezzük arra, hogy a nekik átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy adattörlési kérelmét nem tudjuk teljesíteni akkor, ha a személyes adatok további kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy törlési kérelmének teljesítését követően személyes adatait többé már nem tudjuk helyreállítani.

 

 1. Adatkezelés korlátozásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak Molnár Ákos egyéni vállalkozó általi kezelését korlátozza az alábbi esetekben és időtartamra:

 • ha tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, úgy a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig;
 • ha az Ön megítélése szerint jogellenesen kezeljük adatait, de kifejezetten kéri, hogy a személyes adatait ne töröljük;
 • amennyiben már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban ezen kérelme elutasításra került; ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy saját vagy más harmadik fél jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön oldalán fennálló jogos érdekekkel szemben.

Ha jogszerűnek ítéljük az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatjuk mindazon címzetteket, akikkel az Ön személyes adatait korábban közöltük. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy adatkezelés korlátozására irányuló kérelem benyújtása esetén a korlátozással érintett adatokat ugyan nem kezeljük, de továbbra is tároljuk. Abban az esetben azonban, ha Ön adatainak kezeléséhez hozzájárult, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy ha azt más természetes, illetve jogi személy jogainak érdeke, vagy uniós, illetve tagállami közérdek indokolja, úgy adatait – a korlátozás ellenére – továbbra is kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

 

 1. Az adathordozhatóság joga

Adathordozhatósághoz fűződő joga alapján Önnek lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatairól, melyeket hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés alapján kezelünk, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adataira vonatkozó tájékoztatást pdf formátumban adjuk át. Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem ellenőrizzük annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben érintettnél esetlegesen felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségünket kizárjuk.

 

 1. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó, önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, az info@kolokolo.hu e-mail címre, illetve a Begovics Bernadett egyéni vállalkozó, 1173 Budapest, Pesti út 164 levelezési címre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, melyet a hozzájárulásának visszavonását megelőzően végeztünk.

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatokat más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeljük, illetve, ha a hozzájárulás visszavonásával érintett adatokat szintén az Ön hozzájárulása alapján, de más célból is kezeljük.

 

 1. Az érintett kérelmének elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – G. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben benyújtott valamennyi kérelmét – tartalomtól függetlenül – a beérkezést követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatjuk.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy a hozzánk beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön kérelmének megválaszolására előírt határidő meghosszabbítására kerülne sor, úgy erről– a késedelem okának megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatjuk. A fenti határidő-hosszabbításra nincs lehetőség akkor, ha kérelme alapján megítélésünk szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 30 napon belül megválaszoljuk, és egyben tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi intézkedés megtétele elmaradásának indokairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

Tájékoztatjuk, hogy kérelemének megválaszolása, illetve teljesítése érdekében tett intézkedésekért díjat nem számítunk fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ilyenkor a kérelem teljesítésével kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel Önnel szemben, melynek pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az érintett kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen adatkezelésünkkel, úgy kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a jelen tájékoztató 2. pontjában részletezett elérhetőségek egyikén. Minden esetben írásban küldünk visszaigazolást panaszos ügye kivizsgálásának megkezdéséről és legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatjuk Önt a vizsgálat lefolytatásának eredményéről.

Amennyiben álláspontja szerint személyes adatainak kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon találja meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem értene egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Ön megítélése szerint – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértettük személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) is fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását is kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok elérhetőségéről az alábbi linken tud tájékozódni: https://birosag.hu/birosag-kereso. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha akár mi, akár megbízott adatfeldolgozóink a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelték személyes adatait, és ennek eredményeként Önt bármilyen kár érte, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő velünk vagy megbízott adatfeldolgozóinkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait.

Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – Molnár Ákos egyéni vállalkozó vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. Az illetékes bíróságok elérhetőségéről az alábbi linken tud tájékozódni: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét – az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében – csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az Ön személyazonosságát kérelme alapján egyértelműen meg tudjuk állapítani. Kérjük, hogy kérelmében tüntesse fel legalább két azonosító adatát, melyek alapján – a rendelkezésünkre álló adataival történő összevetés útján – kétséget kizáró módon ellenőrizni tudjuk, hogy a kérelem Öntől származik.

 

15. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudjuk. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembevétele és értékelése alapján történik.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, nyilvántartások, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, az adatokat tartalmazó rendszerek, nyilvántartások rendelkezzenek a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Azt is garantáljuk, hogy az adatkezeléshez használt nyilvántartások, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

Tájékoztatjuk azon természetes személyeket, akiknek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát rendszeresen ellenőrizzük, és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeljük.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választottuk ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követjük és értékeljük a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek az általunk felvett, tárolt vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi személyek kizárólag az általunk adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak el, folyamatosan ellenőrizzük ezen személyek tevékenységét. Saját, illetve adatfeldolgozó partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Adatkezeléssel érintett tevékenységeink során a személyes adatok biztonságát és védelmét többek között az alábbi intézkedések útján biztosítjuk:

 

 • az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése);
 • a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt programok, rendszerek, nyilvántartások vonatkozásában a rendszeres szoftverfrissítéseket elvégezzük;
 • valamennyi személyes adatot tartalmazó fájl-ról meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készítünk;
 • személyes adatok elérése kizárólag az erre feljogosított személyek számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően lehetséges;
 • az érintettek által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célonként elkülönítve kezeljük;
 • megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítjuk, hogy az érintettek személyes adatait, valamint az általunk gyűjtött és kezelt felhasználási adatokat egymással ne lehessen összekapcsolni;
 • a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben helyezzük el, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított személyek számára lehetséges.

 

16. Adatvédelmi incidensek és azok kezelése

Tájékoztatjuk, hogy az általunk bevezetett, és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos események, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik (adatvédelmi incidensek).

A személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén – a GDPR előírásaival összhangban – biztosítjuk, hogy az incidens haladéktalanul, de legkésőbb annak felfedezésétől számított 72 órán belül bejelentésre kerül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Kérjük, ne érje meglepetésként, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapna tőlünk, ebben az esetben mi is jogszabályi kötelezettségünket teljesítjük, mely előírja az Ön tájékoztatását azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érintett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

Valamennyi, személyes adattal foglalkozó tulajdonosunktól, munkavállalónktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében az általunk kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjanak el. Annak érdekében, hogy az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálni tudjuk, és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsuk, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket építettünk be a folyamatokba.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatokat érintő incidensek bejelentése mellett azokról minden esetben jegyzőkönyvet veszünk fel és központi nyilvántartást vezetünk, amely dokumentumok tartalmazzák a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket is.

Természetesen gondoskodunk arról, hogy mindazon adatfeldolgozók, akikkel adatkezelési tevékenységünk végzése során együttműködünk, hozzánk hasonlóan az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

 

17. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, időbeli korlátozás nélkül módosítsuk. Jelezni kívánjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató módosításáról mindazokat a természetes személyeket, akiket adatkezelési tevékenységünk érint, – a tájékoztató módosítással érintett pontjainak és a módosítás hatályba lépési időpontjának megjelölésével a webáruház oldalán a webáruház felületén, külön figyelemfelhívás mellett tájékoztatni fogjuk, valamint a módosításokat is tartalmazó adatkezelési tájékoztatót is közzétesszük az „Adatkezelési tájékoztató” menüpontban.

 

18. Irányadó jogszabályok

 

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény („Strasbourgi Egyezmény”).
 

 

Adatkezelési tájékoztató LETÖLTÉS


Budapest, 2020. május 12.